Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / mobiliteit&werken / dossiers in opmaak / dossier stadspromenade

dossier stadspromenade

Hier vindt u alle info over het dossier stadspromenade.


De stad werkt aan de herinrichting van de N9. Het omvormen van de Markt en de Stationsstraat tot een stadspromenade is daar één element van. Bovendien wordt nagedacht over een herinrichting van de Molenstraat, als toegang naar de stadspromenade. Studiebureau Grontmij is hier volop mee bezig, samen met de stadsdiensten. Gelijktijdig worden plannen ontwikkeld voor het N9-buitengebied. Dit gaat om enerzijds de Leopoldlaan in het westen en de Gentsesteenweg in het oosten. De stationsbuurt wordt een apart studieonderwerp.

Al deze ingrepen zullen in fasen verlopen, rekening houdend met bewoners, bezoekers, ondernemers en met de beschikbare financiële middelen. We spreken hier over een periode van 7 à 10 jaar. Een volledige herinrichting tot stadspromenade kan niet als de Ring er niet ligt. De hoofddoelstelling van de aanleg van de Ring is namelijk het doorgaand verkeer uit het centrum te weren. Het Vlaams gewest vraagt tegelijk aan de stad om zelf maatregelen te nemen die helpen het doorgaand verkeer in te dijken. Zo blijft in het centrum enkel het bestemmingsverkeer over. Anderzijds moet ook nagedacht worden hoe de verplaatsingen in het centrum op een duurzame manier kunnen gebeuren. Heel deze oefening dient gelijktijdig te gebeuren terwijl het dossier van de Ring verder loopt. De stad moet de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) aantonen dat de Ring geen alleenstaande ingreep is maar dat Eeklo extra inspanningen zal doen om de stadskern leefbaarder te maken. 

 

 

Participatie

De plannen voor de stadspromenade zijn nog ver van afgewerkt. Er wordt vooral veel geluisterd naar de bevolking vooraleer een definitief plan tot stand komt.
In de zomer van 2012 werd studiebureau Grontmij aangesteld om de omvorming van Molenstraat - Markt - Stationsstraat tot stadspromenade uit te tekenen. Diverse groepen sleutelfiguren (onderwijs, ondernemers, horeca, zorg, veiligheid, mobiliteit, welzijn, werken,...) werden bevraagd over deze herinrichting en krijgen regelmatig terugkoppeling. Daarnaast zijn kinderen, jongeren, senioren en bezoekers van wijkcentrum De Kring gepolst naar hun ideeën.
De 100 Eeklonaren van het panel 2020 kregen aparte vragen over dit onderwerp. Het stadspersoneel kon er zijn zegje over doen. De ondernemers worden in een aparte bijeenkomst gepolst naar hun wensen en betrachtingen.
Op beleidsniveau wordt alles teruggekoppeld naar het schepencollege. Er is een stuurgroep, waar ook de minderheidsfracties, veiligheidsdiensten en leveranciers van openbaar vervoer zijn vertegenwoordigd.

 

Het studiebureau Grontmij onderzoekt de volgende principes voor de stadspromenade:

  • aandacht voor de zwakke weggebruiker volgens het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Particulier vervoer);
  • in plaats van elk zijn strook (trottoir, parkeerstrook, fietspad, rijweg, middenberm,...) wordt de ruimte in de toekomst ‘gedeeld’ door de weggebruikers;
  • de auto blijft zijn plaats hebben op de stadspromenade, maar eerder als ‘gast’. Bovenal streven we naar véél minder auto’s;
  • creëren van ruimte om te ontmoeten, wandelen, spelen, terrasjes doen,... kortom aangenaam te verblijven;
  • duurzaamheid is een must voor alle aspecten (water, groen, straatmeubilair, riolering, materiaalgebruik, verlichting, uitvoering,...). 

 

2013

KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE DIE TIJDENS DE INFOVERGADERING VAN 18 JUNI 2013 WERD GETOOND. 

 

2014

KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE DIE TIJDENS DE INFOVERGADERING VAN 18 MAART 2014 WERD GETOOND

 

Hieronder tonen we jullie de eerste schetsen van hoe het stadscentrum er in 2020 zou kunnen uitzien. Het gaat om voorlopige tekeningen die volop voer zijn voor jullie mening.

stadspromenade1 480

 

stadspromenade2 480

 

stadspromenade3 480

 

stadspromenade4 480

 

 

Duurzame openbare ruimte

De herwaardering van de N9 tot een stadspromenade is een omvorming van een doorgaande verkeersweg  naar een verkeersluwer stedelijk centrum dat dienst zal doen als verblijfsgebied. Het doel is één grote openbare ruimte creëren die voor iedereen toegankelijk is, m.a.w. dit is een duurzame publieke ruimte met een aangepaste inrichting en gebruik.
Om van duurzaamheid geen loos begrip te maken wordt het ontwerp en de aanleg van de stadspromenade op een kritische wijze op de voet gevolgd.  In het buitenland en in Vlaanderen is stilaan ervaring opgebouwd met duurzame ontwikkeling van steden en woonwijken. Zo werden er duurzaamheidsbarometers en meetinstrumenten uitgewerkt. Dit gaan we nu concreet ook toepassen voor de stadspromenade.
Duurzaamheid wordt bereikt als een som van vele delen, we zullen dus voor vele aspecten het duurzaamheidsgehalte bijgehouden.

Doorheen het project zal dan ook voortdurend aandacht zijn voor een duurzaam waterbeheer (infiltratie en wateropvang), groenvoorziening, leefbaarheid en verkeersveiligheid, materiaalgebruik… Kortom voor al de thema’s die je hiernaast ziet opgesomd.
Het resultaat zal een duurzaamheidsrapport voor de stadspromenade zijn.

 


Zoeken