OCMW-raad 24 januari 2022

De OCMW-raad vindt plaats op maandag 24 januari 2022 om 19.30 uur in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 24 januari 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 25 januari 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Op 13 januari 2022 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Men dient het mondmasker gedurende de volledige vergadering op te houden, behalve wanneer er occasioneel iets gedronken of gegeten wordt.

OPENBARE ZITTING

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 13 januari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek.PDF50,4 Kb(pdf)

02      Mededelingen aan de OCMW-raad

03      Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

04      Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur – Patrimonium - De Zuidkaai - Agentschap Integratie en Inburgering – Overname door Het Facilitair Bedrijf.PDF922,3 Kb(pdf)

04.02 - Zorg en opvang – Welzijn - Actualisatie referentienorm.PDF56,4 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - LAC Gas en Elektriciteit - Aanduiding effectieve vertegenwoordiger Lokale Adviescommissie.PDF47 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Logo Gezond+ - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF46,9 Kb(pdf)

04.05 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Welzijnsband Meetjesland - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF57,2 Kb(pdf)

05      Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, OCMW-raadslid, namens Groen:

05.01 - Aankoop van zelftesten Covid 19 en deze gratis via het Sociaal huis (OCMW) te beschikking stellen.PDF59,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk OCMW-raadslid:

05.02 - Zelftest voor kwetsbare mensen.PDF82,1 Kb(pdf)

06      Actuele vragen van OCMW-raadsleden

07      Einde van de zitting