Omgevingsvergunning

Inhoud

Hoe ga je te werk?

Je surft met je elektronische identiteitskaart naar www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van de Vlaamse Overheid. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen. In een filmpje op de site wordt stap voor stap uitgelegd hoe je digitaal jouw aanvraag indient.

 De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst omgeving van de stad Eeklo.

In het Vlaamse Gewest heb je  altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2);
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond);
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Noodmaatregelen coronavirus

Op 20 maart 2020 is een Nooddecreet in werking getreden. De Vlaamse overheid kan nu tijdelijke maatregelen invoeren om enerzijds de behandeling van noodzakelijke omgevingsvergunningen te versnellen en anderzijds beslissingstermijnen en openbare onderzoeken op te schorten.

Procedure

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend:

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor de volgende projecten moeten online worden ingediend via het Omgevingsloket

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Opgelet: kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten eveneens via het Omgevingsloket worden aangevraagd.

Omgevingsvergunningen: openbare onderzoeken en beslissingen

Alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en alle bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen kan je online raadplegen via het omgevingsloket. Op het omgevingsloket vind je slechts een beperkt deel uit het aanvraagdossier. De volledige aanvraag of beslissing kan je komen inzien op de dienst omgeving op afspraak. 

Hieronder vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken over een aanvraag omgevingsvergunning op het grondgebied van de stad Eeklo.

 

Hieronder vind je een overzicht van de bekendmakingen van de beslissingen die werden genomen over een aanvraag omgevingsvergunning op het grondgebied van de stad Eeklo.

 

 Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij jouw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraag je het best advies bij de dienst omgeving van de stad Eeklo.

Contact

Omgeving

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00

Een afspraak maken kan via tel. 09 218 28 40 of omgeving@eeklo.be.

Alle openingsuren Omgeving
Naar top