Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen en gronden

Inhoud

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel betaalbaar wonen mogelijk te houden, grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het register van onbebouwde percelen.

Voorwaarden

Het perceel is onbebouwd, dit wil zeggen dat er geen bouwwerken begonnen zijn of dat er op het perceel geen constructie gebouwd is overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.

Procedure

Elke eigenaar van een onbebouwd perceel dat in aanmerking komt voor de activeringsheffing ontvangt een aangifteformulier.  

Het aangifteformulier is ook beschikbaar in het Digitaal loket. 

In dit formulier kan je aangeven of de eigendomstoestand is gewijzigd of het perceel inmiddels bebouwd is. Je kunt ook een vrijstelling aanvragen via het aangifteformulier. 

Het ingevulde aangifteformulier stuur je terug naar Dienst Wonen.

 

Kostprijs

De belasting bedraagt 16,35 euro per strekkende meter perceellengte van de onbebouwde bouwgrond of kavel aan de straatzijde, met een minimale aanslag van 245,25 euro per onbebouwde bouwgrond of kavel.

Wanneer een perceel paalt aan twee of meerdere openbare wegen, zal als grondslag van de belasting de helft van de som genomen worden van de twee langste zijden van het perceel die palen aan de weg, de afgeronde of afgesneden hoeken niet inbegrepen.

De belasting is gekoppeld aan de ABEX-index en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

De belasting voor het aanslagjaar 2024 bedraagt 24,49 euro per strekkende meter met een minimale aanslag van 367,35 euro. 

Uitzonderingen

Er zijn enkele situaties waarin je vrijgesteld kunt worden van de heffing:

  • nieuwe eigenaars (1 jaar na verwerving)
  • het perceel is niet voor bebouwing bestemd
  • erkende jeugd- en sportverenigingen of sociale woonorganisaties
  • enig eigendom
  • pacht
  • verkavelaars
  • een onbebouwd perceel dat een harmonisch geheel vormt met de aangrenzende bebouwde grond dat toebehoort aan dezelfde eigenaar

De specifieke voorwaarden vind je terug in het belastingreglement. 

Voor wie

De activeringsheffing is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is. Ook als je als eigenaar in de loop van het jaar de grond verkoopt.

De eigenaar is: de houder van de volle eigendom of de opstalhouder, erfpachthouder of vruchtgebruiker.

Ingeval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Ingeval er meerdere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Contact

Wonen

Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top