Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen en gronden

Inhoud

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel betaalbaar wonen mogelijk te houden, grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het register van onbebouwde percelen.

Voorwaarden

Je bent eigenaar van de onbebouwde grond en komt niet in aanmerking voor een vrijstelling.

Het perceel is onbebouwd, dit wil zeggen dat er geen bouwwerken begonnen zijn of dat er op het perceel geen constructie gebouwd is overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.

Procedure

Elke eigenaar van een onbebouwd perceel dat in aanmerking komt voor de activeringsheffing ontvangt een aangifteformulier.  Heb je toch geen aangifteformulier ontvangen, dan vraag je het zelf aan.

Het ingevulde aangifteformulier bezorg je terug, ook als de situatie onveranderd is gebleven.

De activeringsheffing moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Als belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan je bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Wat meebrengen

Het ingevulde aangifteformulier bezorg je binnen de 2 maanden na ontvangst terug aan de dienst Wonen via mail of per brief.

Kostprijs

De belasting bedraagt 16,35 euro per strekkende meter perceellengte van de onbebouwde bouwgrond of kavel aan de straatzijde, met een minimumaanslag van 245,25 euro per onbebouwde bouwgrond of kavel.

Wanneer een perceel paalt aan twee of meerdere openbare wegen, zal als grondslag van de belasting de helft van de som genomen worden van de twee langste zijden van het perceel die palen aan de weg, de afgeronde of afgesneden hoeken niet inbegrepen.

De belasting is gekoppeld aan de ABEX-index en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Voor aanslagjaar 2022 bedraagt de belasting 21,31 euro per strekkende meter met een minimumaanslag van 319,71 euro.

Voor aanslagjaar 2023 bedraagt de belasting 23,62 euro per strekkende meter met een minimumaanslag van 354,29 euro.

Uitzonderingen

Er zijn enkele vrijstellingen van de activeringsheffing voorzien zoals bijvoorbeeld voor de eigenaars die geen andere eigendom bezitten, voor de onbebouwde grond of kavel die als tuin is aangelegd bij de woning, als nieuwe eigenaar, ...

Alle informatie omtrent de mogelijke vrijstellingen vind je in het belastingreglement onder artikel 4.

Voor wie

De activeringsheffing is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is. Ook als je als eigenaar in de loop van het jaar de grond verkoopt.

De eigenaar is:

  • de houder van de volle eigendom en/of de houder van de blote eigendom OF
  • de opstalhouder OF
  • de erfpachter.

Ingeval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Ingeval er meerdere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Contact

Wonen

Stadskantoor
Tel.
09 218 28 20
Fax
09 218 28 01
wonen@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30 14:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:30