Belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Inhoud

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving.  Deze gebouwen staan vaak jarenlang te verkommeren en trekken zwerfvuil en vandalisme aan.

Deze gebouwen nemen ruimte in die niet gebruikt wordt en ondertussen blijven we aan de randen van de steden en gemeenten steeds nieuwe gronden bebouwen.  Er zijn betere manieren om met onze schaarse Vlaamse ruimte om te gaan.  Vandaar dat zowel stad Eeklo als het Vlaamse Gewest maatregelen neemt om deze leegstand en verwaarlozing te voorkomen én te bestrijden.

Daarom wordt een belasting geheven op de gehele of gedeeltelijke leegstaand en verwaarlozing van bedrijfsruimten gelegen op het grondgebied van stad Eeklo. 

Onder een bedrijfsruimte wordt verstaan: de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één geheel te beschouwen en die toebehoren aan dezelfde eigenaar.  Deze verzameling van alle percelen heeft een minimale oppervlakte van 5 aren (500 m²). 

Naast de heffing van stad Eeklo is er ook Vlaamse belasting van toepassing: meer informatie vind je in de brochure over de regelgeving en op de website van het departement omgeving.

 

Procedure

Als houder van een zakelijk recht word je door het stadsbestuur per aangetekende brief in kennis gesteld van de vaststelling van de leegstand en/of verwaarlozing, alsook van de elementen waarop deze vaststelling is gebaseerd.  

Nadat je deze vaststelling hebt ontvangen, kan je jouw bezwaren en opmerkingen schriftelijk meedelen en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van de vaststelling.

Een gebouw kan maar worden opgenomen in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen.

 

Schrapping uit het register van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Als eigenaar moet je zelf een schrapping aanvragen en daarbij bewijzen dat:

  • meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie effectief gebruikt wordt;
  • de elementen van verwaarlozing zijn weggewerkt.

Bij de aanvraag tot schrapping dien je zoveel mogelijk bewijzen aan te leveren, zoals bijvoorbeeld foto's, facturen,...

Je kan een schrapping aanvragen via:

  • mail: wonen@eeklo.be
  • aangetekende brief: Dienst Wonen,  Industrielaan 2, 9900 Eeklo

Kostprijs

De aanslagvoet van de belasting voor verwaarlozing en/of leegstand bedraagt:
bedrijfsruimte tussen 500m² en 750m² = 6.867 euro
bedrijfsruimte tussen 750m² en 1000m² = 9.592 euro
bedrijfsruimte tussen 1000m² en 1250m² = 12.317 euro
bedrijfsruimte tussen 1250m² en 1500m² = 15.042 euro
bedrijfsruimte > 1500m² = 17.767 euro

Voor het eerste aanslagjaar is een heffing verschuldigd gelijk aan de aanslagvoet.
Voor het tweede aanslagjaar is een heffing verschuldigd gelijk aan de aanslagvoet + 100 %.
Vanaf het derde aanslagjaar is een heffing verschuldigd gelijk aan de aanslagvoet + 200 %.

De belasting is gekoppeld aan de ABEX-index en wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Uitzonderingen

Er zijn een aantal vrijstellingen en opschortingen op de leegstandheffing voorzien zoals bijvoorbeeld een vrijstelling als nieuwe eigenaar, een vrijstelling voor het afsluiten van een brownfieldconvenant, een opschorting voor renovatie,... 

Een volledig overzicht vind je in het belastingreglement onder artikel 4.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door alle houders van een zakelijk recht van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte op 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na de vaststelling van de leegstand en/of de verwaarlozing.

Bijvoorbeeld:

* op 1 juni 2020 wordt de leegstand van een bedrijfsruimte vastgesteld (als eigenaar word je hiervan via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht);

* 1 juni 2021 = het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na vaststelling;

* een eventuele eerste belasting is verschuldigd op 1 januari 2022.

!OPGELET! voor de belasting van het Vlaamse Gewest zijn andere regels van toepassing: meer informatie vind je in de brochure over de regelgeving.

 

Contact

Wonen

Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top