Belasting op tweede verblijven

Inhoud

Een tweede verblijf is een private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is voor de eigenaar of de huurder, maar die op elk ogenblik voor bewoning kan worden gebruikt.

Voorwaarden

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend.  Als verblijfplaats beschouwt men een onroerend goed of gedeelte ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.  Het gaat hier over elke woning, dus ook grote en kleine weekendhuizen, chalets, appartementen,...

De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die ook op 1 januari van het belastingjaar het zakelijk recht (eigendomsrecht) heeft op het tweede verblijf.

Procedure

Voor een tweede verblijf is er een verplichting tot aangifte.  

Als belastingplichtige moet je uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar bij het stadsbestuur aangifte doen van het belastbaar tweede verblijf, door middel van het formulier vastgesteld door het stadsbestuur. Als je geen aangifteformulier hebt ontvangen, dien je dit zelf op te vragen bij de dienst Wonen. 

In geval van eigendomsverwerving of ingebruikneming in de loop van het jaar, doe je de aangifte binnen de maand.

Bij gebrek aan aangifte kan het stadsbestuur een ambtshalve vaststelling doen. In dit geval wordt het bedrag van de belasting verhoogd met 250 euro. 

Kostprijs

De belasting bedraagt 545 euro per tweede verblijf per jaar. 

De belasting is ondeelbaar en voor geheel het jaar verschuldigd.

De belasting is gekoppeld aan de ABEX-index en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het aanslagjaar 2021 bedraagt de belasting 561 euro. Voor het aanslagjaar 2022 bedraagt de belasting 593 euro.

Niet akkoord met het aanslagbiljet? Je kan tot 3 maanden na het ontvangen van het aanslagbiljet een bezwaar indienen. Dit bezwaar moet je altijd indienen met een aangetekend schrijven of tegen een afgiftebewijs leveren en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.  Als je gehoord wil worden over het bezwaar, dan vermeld je dit best uitdrukkelijk in jouw bezwaarschrift.

Het college van burgemeester en schepenen zal over je bezwaar een beslissing nemen. Als je gehoord wil worden, dan zal de hoorzitting voorafgaan aan de (definitieve) beslissing. Je wordt daarna van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan je genieten van een vrijstelling van de belasting zoals bijvoorbeeld in het geval van opname in rust-of verzorgingstehuis, in geval van verkoop of verhuur als hoofdverblijfplaats.

Meer informatie over de mogelijke vrijstellingen vind je in het betreffende belastingreglement.

Voor wie

Alle eigenaars die op het grondgebied van Eeklo een tweede verblijf hebben.

Contact

Wonen

Stadskantoor
Tel.
09 218 28 20
Fax
09 218 28 01
wonen@eeklo.be