Registratie van en belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen

Inhoud

Een verwaarloosde woning of gebouw verstoort het straatbeeld en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van de stad.  Verwaarlozing heeft veel negatieve gevolgen, zowel voor de woning (verlies in waarde) als voor de buurt (verloedering en verarming).
Bovendien is er een groot tekort aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen waardoor het wenselijk is om het beschikbare patrimonium optimaal te benutten.

Het stadsbestuur wil verwaarlozing aanpakken en inventariseert en belast daarom verwaarloosde woningen en gebouwen.

Procedure

Vaststelling van de verwaarlozing

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstig zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten enzovoort.

Verwaarlozing is dus een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt.  De binnenzijde van het gebouw of de woning valt buiten beschouwing.  Het gaat bij verwaarlozing om elementen die van de openbare weg zichtbaar zijn.

De verwaarlozing wordt vastgesteld op basis van een technisch verslag.  Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in het technisch verslag een eindscore opleveren van minimaal 15 punten.

Als eigenaar ontvang je een aangetekende brief, hierin word je in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw in het verwaarlozingsregister op te nemen. Deze kennisgeving bevat:

 • de genummerde administratieve akte
 • het technisch verslag
 • informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar het reglement
 • informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het stedelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen
 • informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het verwaarlozingsregister

 De datum van de administratieve akte geldt als de opnamedatum. 

 Bezwaar tegen de voorgenomen registratie

Als eigenaar kan je een bezwaar indienen tegen de opname in het verwaarlozingsregister bij het college van burgemeester en schepenen.  Het bezwaar moet schriftelijk én aangetekend worden ingediend en gemotiveerd binnen een termijn van dertig kalenderdagen, ingaand de dag na de verzending van de kennisgeving ervan.

Als datum van het bezwaarschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

 Een bezwaar indienen kan via:

 • aangetekende brief: College van Burgemeester en Schepenen - t.a.v. dienst omgeving - wonen.

Het bezwaarschrift dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en het adres van de indiener;
 • als je niet de eigenaar bent, voeg dan een volmacht ondertekend door de eigenaar toe;
 • het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
 • de reden van je beroep met daarbij bewijsstukken die aantonen dat het pand niet is verwaarloosd;
 • door de indiener ondertekend en gedateerd.

Zodra we je bezwaarschrift hebben ontvangen, krijg je hiervan een ontvangstbewijs als bevestiging.   Binnen een termijn van 90 dagen doet het College van burgemeester en schepenen uitspraak over de ontvankelijkheid en over je bezwaar.  De beslissing van het College zal je met een aangetekende brief toegestuurd worden.

Schrapping uit het verwaarlozingsregister

Als eigenaar moet je zelf een schrapping aanvragen en daarbij bewijzen dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont of minder dan 15 strafpunten scoort in het technisch verslag.

Een schrapping dien je schriftelijk aan te vragen via:

 • e-mail met onderwerp ‘aanvraag tot schrapping’
 • aangetekende brief: College van Burgemeester en Schepenen - t.a.v. omgeving - wonen

De registerbeheerder onderzoekt je vraag tot schrapping en geeft je een antwoord binnen een termijn van 90 dagen na ontvangst van je verzoek tot schrapping.

Tegen de weigering van een schrapping kan je als eigenaar een gemotiveerd beroep indienen op dezelfde wijze als voor de indiening van een beroepschrift tegen de opname in het verwaarlozingsregister.

Kostprijs

De belasting bedraagt:

 • 1.500 euro per woongelegenheid (kamer / studio of appartement)
 • 3.000 euro voor een woning
 • 3.000 euro voor een gebouw

De belasting is ondeelbaar verschuldigd per registratiejaar.  

Indien de woning of het gebouw meerdere jaren in het register staat opgenomen, dan geldt volgende formule:

 • voor het tweede jaar in het register: te betalen belasting = basisbelasting eerste heffing + 25%
 • voor het derde jaar in het register: te betalen belasting = basisbelasting eerste heffing + 50%
 • voor het vierde jaar in het register: te betalen belasting = basisbelasting eerste heffing + 75%
 • vanaf het vijfde jaar in het register: te betalen belasting = basisbelasting eerste heffing + 100%

De belasting is gekoppeld aan de ABEX-index en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan je genieten van een vrijstelling of opschorting van de belasting zoals bijvoorbeeld:

 • wanneer het pand getroffen werd door een ramp;
 • bij het uitvoeren van renovatiewerken, al dan niet met een omgevingsvergunning;
 • als nieuwe eigenaar;
 • ...

Meer informatie over de mogelijke vrijstellingen en opschortingen vind je in het betreffende belastingreglement, onder artikel 4.

Voor wie

Eigenaars van verwaarloosde woningen en gebouwen waarvan het pand één jaar is opgenomen op de inventaris van verwaarloosde woningen.

Contact

Wonen

Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top