Verordening verplicht conformiteitsattest

Opgelet: onderstaande tekst wordt nog geactualiseerd.

Inhoud

Stad Eeklo wil de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt verbeteren.  Het doel van deze verordening verplicht conformiteitsattest is om de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huurwoningen te garanderen.
Op termijn streven we naar een conformiteitsattest voor elke huurwoning.

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid, opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen.

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen voor zowel de huurder als de verhuurder.

 • Als huurder weet je, op basis van het conformiteitsattest, dat je woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.
 • Als verhuurder ben je zeker dat je huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuur.  Bij betwisting tijdens de huurperiode heb je als verhuurder een garantie dat je woning op dat moment conform was.
 • De woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s.
 • De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die een officieel document ter beschikking stelt, waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de normen.
 • Naast het attest ontvang je als verhuurder een kwaliteitslabel in de vorm van een elektrostatische raamsticker.
 • Bij discussie over schade aan de woning en bij betwisting voor het vredegerecht kan het conformiteitsattest bevrijdend werken.
 • Het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen dat in de woning mag wonen, kortom de bezettingsnorm. 

Voorwaarden

De geldigheidsduur van een conformiteitsattest wordt beperkt aan de hand van het aantal gebreken van categorie I (= lichte gebreken) op het technisch verslag:

 • Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 10 jaar toegekend wanneer er maximaal 2 gebreken worden vastgesteld van categorie I;
 • Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 5 jaar toegekend wanneer er maximaal 4 gebreken worden vastgesteld van categorie I;
 • Er wordt een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 3 jaar toegekend wanneer er maximaal 6 gebreken worden vastgesteld van categorie I OF indien er tijdens het conformiteitsonderzoek schade ten gevolge van insijpelend vocht wordt vastgesteld;
 • Als bijkomende modaliteit geldt dat een conformiteitsattest maximaal geldig is tot 1/1/2023 wanneer er niet wordt voldaan aan de normering dubbele beglazing.

Strafpunten toegekend omwille van de steilte van een trap worden niet meegerekend in kader van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest. Andere veiligheidsgebreken aan een trap worden wel meegerekend.

Het conformiteitsattest vervalt altijd van rechtswege vanaf het ogenblik dat:

 • er uitvoerige werkzaamheden worden uitgevoerd;
 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard op basis van de Vlaamse Codex Wonen;
 • de woning onbewoonbaar wordt verklaard op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
 • er voor de woning een proces-verbaal door de wooninspecteur wordt opgesteld.

Procedure

Hoe vraag je een conformiteitsattest aan?

Het conformiteitsattest wordt aangevraagd aan de hand van het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier kan je op de volgende manieren indienen:

 • via het digitaal loket: conformiteitsattest aanvraagformulier
 • per mail: wonen@eeklo.be
 • per post: stad Eeklo - dienst Wonen
 • afgifte tegen ontvangstbewijs aan de balie van het stadskantoor

Bij vragen kan je telefonisch of per mail contact opnemen met de dienst Wonen.

Een aanvraag tot het verkrijgen van een conformiteitsattest is maar ontvankelijk indien een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt ingediend.

Als de aanvraag volledig is dan bezorgt de burgemeester binnen de 14 dagen aan de aanvrager een ontvangstbewijs met vermelding van de datum waarop de aanvraag volledig was.
Indien het aanvraagformulier onvoldoende gegevens bevat, wordt de aanvraag als onontvankelijk beschouwd. Je onvangt hierover een brief waarin is vermeld welke gegevens je nog dient te bezorgen opdat de aanvraag volledig zou zijn.

De aanvraag vervalt als de toegang tot de woning binnen de 60 dagen na de aanvraag tweemaal zonder afdoende reden geweigerd wordt.  Als aanvrager word je schriftelijk op de hoogte gebracht van het verval van je aanvraag.

Hoe wordt de conformiteit van een woning vastgesteld?

De conformiteit van een woning wordt vastgesteld door een woningcontroleur van de interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland (Woonwijzer).
De woningcontroleur heeft het recht om tussen 8 en 20 uur het gebouw en de kamers te bezoeken om de conformiteit ervan met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen te controleren. Als verhuurder en huurder ben je verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het conformiteitsonderzoek in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren.

Wanneer wordt het conformiteitsattest afgeleverd?

Als de woning conform wordt bevonden in overeenstemming met de veiligheids- en kwaliteitsnormen én indien de woning voldoet aan de rookmeldersverplichting wordt het conformiteitsattest binnen de 60 dagen na aanvraag afgeleverd door de burgemeester.

Indien de woning niet conform wordt geacht, met toepassing van de vooropgestelde normen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd. Als eigenaar ontvang je deze beslissing samen met het technisch verslag. Als eigenaar dien je na het uitvoeren van de nodige werken een nieuw controlerend onderzoek aan te vragen. Als de nodige werken niet worden uitgevoerd of als je als eigenaar geen nieuw onderzoek aanvraagt, dan kan de administratieve procedure worden opgestart om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren op basis van de Vlaamse Codex Wonen.

Wanneer en hoe teken ik beroep aan?

Als de burgemeester de afgifte van het conformiteitsattest weigert of geen beslissing neemt, dan kan je als aanvrager van een conformiteitsattest beroep aantekenen. Dit gebeurt binnen de 30 dagen na de ontvangst van de weigering of na het verstrijken van de termijn van 60 dagen bij de gewestelijk ambtenaar van Wonen-Vlaanderen. De gewestelijke ambtenaar kan, indien de woning conform is met de vooropgestelde normen, een conformiteitsattest afleveren.

Kostprijs

Voor het jaar 2021 bedraagt de kostprijs voor de behandeling* van een aanvraag van een conformiteitsonderzoek:

 • 90 euro voor een zelfstandige woning
 • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de kostprijs voor de behandeling* van een aanvraag van een conformiteitsonderzoek:

 • 95 euro voor een zelfstandige woning
 • 95 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 16 euro per kamer, met een maximum van 1.878 euro per gebouw.

De belasting is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks geïndexeerd.

* Concreet wil dit zeggen dat ook voor de weigering van het conformiteitsattest bovenstaande kostprijs verschuldigd is. Na een eerste weigering heb je wel recht op 1 gratis hercontrole van de woning, vanaf een tweede weigering is telkens opnieuw bovenstaande kostprijs verschuldigd.

Voor wie

Stad Eeklo heeft een verordening waarin ze het conformiteitsattest verplicht voor alle huurwoningen op het grondgebied.
Voor elke woning die verhuurd wordt of ter beschikking wordt gesteld moet je als verhuurder een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Het verplicht conformiteitsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen:

 • uiterlijk op 31 december 2021 voor woningen van 50 jaar en ouder (= bouwjaar vroeger of gelijk aan 1970);
 • uiterlijk op 31 december 2023 voor woningen van 35 jaar;
 • uiterlijk op 31 december 2025 voor woningen van 30 jaar;
 • vanaf 2026: alle nieuwe verhuringen van woningen.

Nieuwe woningen worden na de eerste ingebruikname 15 jaar vrijgesteld van deze verplichting.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Pinkstermaandag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00