Stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen

Je vraagt een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister met de vastgoedinformatie betreffende een onroerend goed aan via mail.

De aanvraag bevat de gegevens van het goed:

  • het adres
  • de kadastrale gegevens met, indien mogelijk, een kadasterplan in de bijlage.

Ook jouw gegevens dienen vermeld te worden: we sturen de factuur naar jouw adres. 

Je ontvangt een factuur van 110 euro per aangesloten eigendom na het toesturen van de documenten. 

We bezorgen de informatie via mail binnen een termijn van 30 dagen, het uittreksel is 1 jaar geldig.

Hieronder ter informatie een verwijzing naar de informatieplicht zoals vermeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Overeenkomstig artikel 5.2.6 van de VCRO vermeldt iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, in de hieraan verbonden publiciteit:
  • Of er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;
  • De meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
  • Of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
  • Of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1;
  • Of voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;
Indien voor deze informatie een stedenbouwkundig uittreksel, zoals bedoeld in artikel 5.2.7 van de VCRO moet worden opgevraagd, kan publiciteit worden gevoerd van zodra dit uittreksel is aangevraagd.
Andere vermeldingen zijn slechts toegestaan voor zover zij de ontvanger van de informatie niet misleiden omtrent de stedenbouwkundige status van het goed.
 

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be