Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Samen met de plannen keurde de Vlaamse Regering ook de conceptnota ‘De grote STROOMversnelling’ goed, een nota die extra beleid en doelstellingen aankondigt om tegen 2027 de watersystemen in een goede watertoestand te krijgen.
De SGBP 2022-2027 werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. Ze bestaan uit verschillende plandelen: een Vlaams deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen, zes grondwatersysteemspecifieke delen en een maatregelenprogramma. Ook de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken onderdeel uit van de SGBP 2022-2027.

Bekendmaking stroomgebiedbeheerplannen
Het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de vastgestelde SGBP digitaal ter beschikking gesteld worden.

De integrale plannen en alle bijhorende informatie vind je hier 

Gebiedsgerichte werking en reductiedoelen voor stikstof en fosfor
Door inspanningen gebiedsgericht te bundelen, kunnen we een grotere impact bekomen en willen we in zo veel mogelijk waterlichamen de goede watertoestand tegen 2027 bereiken of benaderen. Hiertoe is het oppervlaktewater ingedeeld in 6 klassen.
In de gebieden van klasse 1 tot 3 ligt een goede watertoestand binnen handbereik en zijn de nodige inspanningen tegen 2027 mogelijk. In de gebieden van klasse 4 tot 6 is de doelafstand groter en willen we gefaseerd naar een goede watertoestand toewerken.
Stikstof en fosfor vormen twee belangrijke knelpuntparameters voor het behalen van de goede watertoestand. De SGBP geven voor elk Vlaams oppervlaktewaterlichaam aan de hand van reductiedoelen en plandoelstellingen weer in welke mate de stikstof- en fosforemissies moeten verminderen om de goede watertoestand te kunnen halen en van welke actor (huishoudens door middel van de uitbouw/optimalisatie van de saneringsinfrastructuur, industrie, landbouw) inspanningen verwacht worden.
Wat betreft het reductiedoel te realiseren via de saneringsinfrastructuur wordt ingezet op:
- het uitvoeren van het lopend beleid voor de uitbreiding van de saneringsinfrastructuur. Dit zijn de gemeentelijke projecten waarvoor subsidie van de Vlaamse overheid is vastgelegd en de bovengemeentelijke projecten die aan Aquafin werden opgedragen om uit te voeren;
- het verhogen van de zuiveringsefficiëntie van de bestaande zuiveringsinstallaties (verdergaande verwijdering van fosfor en stikstof, tertiaire zuivering, eliminatie van regenbezinktanks, …);
- het plannen en uitvoeren van bijkomende gemeentelijke en bovengemeentelijke uitbreidingsprojecten;
- de optimalisatie van andere bestaande saneringsinfrastructuur (verhoging van de bergingscapaciteit, …).
In een groot aantal gemeenten kan het vooropgestelde reductiedoel gehaald worden door de uitvoering van het lopend beleid en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur. In andere gemeenten moeten nog extra uitbreidingsprojecten gepland en uitgevoerd worden.

Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
Met de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) wordt per gemeente een (licht herziene) visie voor de saneringswijze van het afvalwater vastgelegd.
Het GUP houdt rekening met de gebiedsgerichte prioritering voor oppervlaktewater en de reductiedoelen voor stikstof en fosfor. De reductiedoelen worden verder vertaald naar een aantal nog te saneren IE (inwonerequivalent) per waterlichaam per gemeente voor saneringsinfrastructuur. Daarnaast wordt ook ingezet op optimalisatie van bestaande zuiveringsinfrastructuur.
De projecten die volgens de SGBP moeten uitgevoerd worden, zijn voor alle gemeenten raadpleegbaar via het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen.