Subsidie Gemeenschapsvormende Projecten

Lancering oproep 2022

De Subsidie Gemeenschapsvormende Projecten is door het stadsbestuur Eeklo, de adviesraad voor cultuur en de dienst cultuur om verscheidene redenen het leven in geroepen:

 • nieuwe impulsen geven aan al de culturele actoren van stad Eeklo;
 • mogelijkheden creëren tot kwaliteitsverbetering en professionalisering;
 • samenwerkingsverbanden stimuleren tussen culturele actoren;
 • via projecten ruimere doelgroepen bereiken;
 • mogelijkheden creëren om eenmalige projecten te realiseren;
 • culturele actoren en hun werking via projecten meer zichtbaarheid en armslag geven.

Vanwege de gekende coronacrisis en vele maatregelen die het (bijna) onmogelijk of uiterst onzeker maakten om de voorbije twee jaar activiteiten te organiseren, maakten we de keuze om de projectoproep voor gemeenschapsvormende projecten een aantal periodes op te schorten. Nu de verstrengde maatregelen alweer een tijdje versoepeld zijn, willen we de subsidie gemeenschapsvormende projecten opnieuw leven in blazen. Vanaf heden is het mogelijk om een project in te dienen.

Wat is een gemeenschapsvormend project? Culturele projecten die het delen van ervaringen in een publieke ruimte stimuleren en zo mee vorm geven aan het samenleven in een diversiteit van gemeenschappen en generaties.

Hoe aanvragen? Door het aanvraagformulier (zie onderaan) in te vullen en door te mailen naar de cultuurdienst of af te geven aan de balie van STIP.

Voor wie? De initiatiefnemer dient een zetel, secretariaat of woonplaats te hebben op het grondgebied van stad Eeklo én de controle van de stad inzake de activiteiten en de boekhouding aanvaarden.

Waaraan dient een project te voldoen?

 • Doorgaan of starten in de periode augustus-december 2022;
 • Plaatsvinden op het grondgebied van stad Eeklo;
 • inspelen en/of rekening houden met twee of meer van volgende criteria:
  • De betrokkenheid van en de kans tot ontmoeting en dialoog tussen bewoners van de stad;
  • samenwerking met andere verenigingen, initiatieven en individuen of samenwerking tussen sectoren (cultuur, onderwijs, jeugd, …);
  • proceswerking (niet louter het resultaat van het project is van belang, maar ook het proces of de methodiek die daaraan is voorafgegaan);
  • actieve cultuurparticipatie (de bevolking/bewoners niet louter als publiek bij het project betrekken, maar wel als mede-actor of mede-organisator);
  • interculturele dimensie (er worden aantoonbare inspanningen geleverd om andere gemeenschappen en culturen actief bij het project te betrekken of te integreren);
  • inhoudelijke en/of geografische "blinde vlekken" in de stad (het project kan inhoudelijk vernieuwend zijn en/of zich afspelen op een nieuwe, vernieuwde of originele locatie op het grondgebied van de stad Eeklo).

Deadline? 1 juni 2022. Laattijdig ingediende projecten worden niet meer in rekening genomen.

Beoordeling? Binnen de maand volgend op 1 juni formuleert de beoordelingscommissie een gemotiveerd advies met betrekking tot het in het vooruitzicht gestelde subsidiebedrag. Dit advies wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing waarvan de cultuurdienst de indieners van de subsidieaanvraag zo snel mogelijk op de hoogte brengt.

Meer info? Terug te vinden in het subsidiereglement (zie onderaan). Heb je bijkomende vragen? Dan kan je terecht bij de cultuurdienst.

Contact

Bibliotheek - STIP (Stedelijk informatie Punt)

Vandaag
Nu gesloten
GeslotenBrugdag n.a.v. O.L.H. Hemelvaart
Morgen
GeslotenBrugdag n.a.v. O.L.H. Hemelvaart

Contact

Cultuurdienst

Adres
Molenstraat 36 , 9900 Eeklo Bibliotheek
Tel.
09 218 27 31
cultuur@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
GeslotenBrugdag n.a.v. O.L.H. Hemelvaart
Morgen
GeslotenBrugdag n.a.v. O.L.H. Hemelvaart