Subsidie scheiding afvalwater van regenwater

Inhoud

Op het ogenblik dat gescheiden openbare riolering wordt aangelegd, is een volledige scheiding op perceelsniveau tussen afvalwater en hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken verplicht.
Deze afkoppeling op privaat terrein moet maximaal worden uitgevoerd, voor zover er geen leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden.

Het scheiden van afvalwater en regenwater heeft als doel het relatief zuivere regenwater niet te vermengen met vuil afvalwater. Het vuil afvalwater wordt door het regenwater teveel verdund. Door het te scheiden verloopt de waterzuivering in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) efficiënter.

Voorwaarden

1. Het voorziene jaarlijkse krediet werd nog niet overschreden

2. De subsidie wordt toegekend aan afkoppelingswerken bij bestaande woningen waar de verplichte gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater niet reeds was opgelegd door een gemeentelijke, provinciale of gewestelijke stedenbouwkundige vergunning of verordening.

Procedure

1. Bij (her)aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de openbare weg, zal een deskundige per perceel een ontwerpdossier opmaken. Dit ontwerpdossier omvat minstens:
- een grondplan met aanduiding van het bestaande rioleringsstelsel
- een ontwerp van de gewenste toestand met aanduiding van de leidingen na de werken
- een beschrijving van de werken ter maximale scheiding van afval- en hemelwater

2. Werken uitgevoerd volgens het door de afkoppelingsdeskundige opgemaakte ontwerpdossier komen automatisch in aanmerking voor deze subsidie. De ontwerpdossiers zijn ter beschikking van de eigenaars.

3. Werken die afwijken van het door de afkoppelingsdeskundige opgemaakt ontwerpdossier dienen minstens 30 dagen voor uitvoering van de werken te worden aangevraagd bij het stadsbestuur. Binnen 30 dagen na indiening wordt hierover door het stadsbestuur een beslissing genomen. Pas na goedkeuring mag de aanvrager starten met de uitvoering van de werken.

4. Binnen 3 maanden na uitvoering vraag je de subsidie aan. Je voegt een gedetailleerde factuur toe als bijlage bij je aanvraag.

5. De deskundige of een medewerker van de stad controleert de aanvraag en beoordeelt de subsidieaanvraag.

6. Een afkoppeling die niet conform het goedgekeurd ontwerpdossier werd uitgevoerd geeft geen recht op een subsidie. Je kan de nodige aanpassingen nog uitvoeren om alsnog in aanmerking te komen voor de subsidie.

7. Bij vastgestelde sluikaansluitingen of niet-conformiteit aan dit reglement vallen de controle en eventuele kosten voor aanpassingen ten laste van de bouwheer of eigenaar.

Kostprijs

De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van 1.000 euro.

 

Voor wie

Bewoners van een straat waar een gescheiden rioleringsstelsel (her)aangelegd wordt.

Contact

Technische dienst

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top