Eeklo steunt 5 sociale projecten die werken rond een gezond leefmilieu of een goede gezondheid

Gepubliceerd op dinsdag 23 jan 2024 om 16:45

Eeklo wil de sociale grondrechten van haar inwoners waarborgen. Iedereen moet immers op een menswaardige manier kunnen leven en kunnen genieten van het recht op kinderopvang, het recht op een gezond leefmilieu (bv. warme buurten, mobiliteit, sociale cohesie), het recht op een behoorlijke huisvesting en het recht op een goede fysieke en mentale gezondheid.

Om ervoor te zorgen dat er niemand wordt uitgesloten, kent het lokaal bestuur subsidies toe aan organisaties die helpen om deze sociale grondrechten te realiseren. Er wordt € 40.000 toegekend aan 5 ingediende projecten. Het gaat vooral om projecten die werken rond een gezond leefmilieu en een goede gezondheid.

 • Asem 3.0 van Vzw kadee -Tournesol (6.000 euro)
  Dit project richt zich naar kinderen van de lagere school die nood hebben aan rust of die vastlopen in bepaalde situaties. Het project bestaat uit 2 luiken:
  • o   Het werken aan het welzijn van kinderen door het aanbieden van een
   rustpunt/time-outplek, ademruimte geven aan kinderen en hun begeleiders
   en het werken met dieren.
  • o   Het inspelen van de zorgvraag van scholen onder andere rond faalangst, het
   kanaliseren van emoties, kwetsbare jongeren voor wie alles te veel is, ...
 • Nesteltuin van vzw Huyse Nestelt (8.000 euro)
  Het project richt zich naar (ex-)kankerpatiënten en hun naasten die nood hebben aan psychosociale opvang. Ze maken van hun tuin een echte beleef- en nesteltuin, die zal dienen als multifunctionele ontmoetingsplaats. De tuin zal verschillende hoeken hebben zoals een amfitheater, troost- en hoopplek, rustpunt, schommel, etc. met een rolstoeltoegankelijk pad. Op deze manier kan het inloophuis tegemoet komen aan het bieden van extra steun voor zij die hier nood aan hebben.
 • Project PiT! van Vrije CLB Archipel - Afdeling Vrij CLB Meetjesland (9.000 euro)Preventieve en intensieve (individuele) trajecten voor leerlingen binnen het lager

  onderwijs die zich niet zo goed in hun vel voelen. De doelstellingen van het project zijn:

  • vroegdetectie van leerlingen die het mentaal moeilijk hebben,
  • slaagkansen van leerlingen uit het basisonderwijs verbeteren,
  • versterken van leerlingen in sociale vaardigheden,
  • het verhogen van het welbevinden en de veerkracht van leerlingen,
  • het creëren van een awareness bij leerkrachten rond de detectie van sociaal-emotionele en andere problemen,
  • het aanreiken van methodieken aan leerkrachten….
 • Buur(t)seizoenen van Burenraad ’t Roze Blommeke (7.000 euro)
 • Het project wil een kunstwerk creëren voor en met het buurthuis met als rode draad de vier seizoenen. Zo wordt het buurthuis warmer en gezelliger. Het kunstwerk zal gaan over de buurt, de bewoners en de activiteiten die je kan doen in de buurt. Met een extra aandacht voor de diversiteit van elke bewoner. Zo wil de burenraad ’t Roze Blommeke inzetten op het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk waarbij de sociale contacten kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van de bewoners.
 • Wijken in beweging van Sportclub Boezjeern (10.000 euro)
  Het project wil een laagdrempelig sportaanbod voorzien voor inwoners van
  de wijk Sint-Jozef in eigen wijk. Sport en beweging zijn immers goed voor lichaam en geest. Men wil hun huidige aanbod verder uitbouwen, en zal opnieuw een bevraging houden bij de inwoners rond de sport- en beweegnoden. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen oog hebben voor de verschillende doelgroepen in de wijk. Door het aanbod in de nabije woonplaats van de deelnemers te organiseren wordt de participatie aan sport en beweging verhoogd. Sportclub Boezjeern wil hierbij ook actief inzetten op het ontmoetingsluik om de sociale netwerken van de buurt te vergroten.

Stad Eeklo zal jaarlijks een oproep lanceren in september voor projecten die het jaar erna uitgevoerd kunnen worden. In 2022 en 2023 werd al zo’n oproep gedaan. Naast vzw’s en feitelijke verenigingen kunnen ook burgers met een goed idee en zonder formele organisatievorm een aanvraag indienen.

Voor eenzelfde project kun je maximaal 3 keer een beroep doen op deze subsidies. Aanvragers krijgen een voorschot van 50 procent bij de start van het project, en de resterende 50 procent na de eindrapportage.