Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Inhoud

Als je in een financieel moeilijke situatie zit, kan je elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur als je verwarmt met huisbrandolie, bulkpropaan of verwarmingspetroleum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën :

- Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

- Categorie 2: personen met een laag inkomen, wat betekent dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden lager is dan of gelijk aan 22.034,79 euro vermeerderd met 4.079,35 euro per persoon ten laste

-Categorie 3: personen met schuldenoverlast 

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
en
die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Je kan een tegemoetkoming krijgen in jouw factuur voor de volgende brandstoffen:

- huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
- verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, ... liter);
- bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht per liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor elektrische verwarming, aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen, butaangas in gasflessen, pellet, hout, steenkool.

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het Sociaal Huis.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben. RVV staat voor 'rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming' (het vroegere OMNIO-statuut).

Wat meebrengen

• jouw identiteitskaart;
• een kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.

Woon je in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
* een kopie van de leveringsfactuur;
* een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft

• Als je behoort tot categorie 1:
het OCMW kan jou een bewijs van jouw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

 • Als je behoort tot categorie 2:
het OCMW kan jou een bewijs van jouw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, ... ).

• Als je behoort tot categorie 3:
* de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht;
* documenten (gezinsinkomen, lopende kosten, ...) die het OCMW toelaten te beoordelen of je in staat bent de verwarmingsfactuur te betalen.

Kostprijs

• Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
• Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. De maximale toelage per jaar per huishouden is 210 euro.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:
- een woonzorgcentrum (rusthuis)
- een opvanghuis
- een ziekenhuis.

Regelgeving

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
Jaarmarkt
Naar top