Vestigings- en uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel

Om een vestigingsvergunning aan te vragen voor een nachtwinkel, vul je het formulier Nachtwinkel - aanvraag vestigingsvergunning in.

Voor je aan je aanvraag begint, zorg dan dat je volgende formulieren digitaal kunt uploaden:

  •  scan identiteitskaart (voor-en achterkant).

Om een uitbatingsvergunning aan te vragen voor een nachtwinkel, vul je het formulier Nachtwinkel - aanvraag uitbatingsvergunning in.

Voor je aan je aanvraag begint, zorg dan dat je volgende documenten digitaal kunt uploaden:

  • scan identiteitskaart (voor- en achterkant);
  • uittreksel uit het strafregister - artikel 596-1 (van de exploitant en/of de natuurlijke personen die de exploitant vertegenwoordigen en/of de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie);
  • vestigingsvergunning;
  • attest brandverzekering;
  • kopie huurovereenkomst (indien van toepassing);
  • fiscaal attest;
  • RSZ-attest (attest waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en dat er geen achterstallige betalingen zijn voor de sociale zekerheidsbijdragen door de uitbater en de inrichting);
  • brandpreventieverslag;
  • attest FAVV.

Wil je meer info over de vestigings- en uitbatingsvergunning? Lees dan hoofdstuk 6 quater na in het politiereglement of contacteer dienst Lokale Economie. 

Algemeen politiereglement

Belastingreglementen

Contact

Lokale economie