Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Met diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder worden alle bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen.


Een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moet aan de onderstaande minimale voorwaarden voldoen:

  • elke verhuring moet worden ingeschreven in een register dat op de zetel van de onderneming bijgehouden wordt en waarin de datum en het uur van de bestelling worden opgenomen, alsook het precieze voorwerp van het verhuurcontract en de prijs ervan. Dat register moet gedurende vijf jaar vanaf de ingebruikneming ervan, op de zetel van de onderneming worden bewaard
  • het voertuig mag alleen ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst waarvan het model door de Vlaamse Regering is vastgelegd. Als de overeenkomst ondertekend wordt voor de klant in het voertuig stapt, bevindt zich één exemplaar van die overeenkomst op de zetel van de onderneming en een kopie ervan in het voertuig; in de andere gevallen bevindt het origineel van de overeenkomst zich in het voertuig. De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor een duur van ten minste drie uur effectieve terbeschikkingstelling, geen leeg gereden kilometers
  • als het voertuig niet vooraf op de zetel van de onderneming verhuurd is, mag het zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan
  • het huurcontract slaat alleen op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.

de aanvraag is gratis. Jaarlijks wordt wel een belasting geheven van € 250 /voertuig (te indexeren).


u doet deze aanvraag om:

  • een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder of
  • een wijziging aan te vragen van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder of
  • een wijziging aan te vragen van de vergunningstarieven.
de aanvraag dient te gebeuren met een formulier dat u aangetekend of tegen ontvangstbewijs ingevuld terugbezorgt aan het college van burgemeester en schepenen, Stadskantoor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo

Zoeken