Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / gezondheid&veiligheid / wilsverklaring / euthanasie

wilsverklaring / euthanasie

Sinds 1 september 2008 kan elke burger naar het gemeentehuis/stadhuis van zijn woonplaats stappen om er een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren. Hierin drukt hij/zij de wens uit dat ingeval hij/zij wilsonbekwaam zou zijn, een arts euthanasie toepast indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

 

VAAK GESTELDE VRAGEN:

 

1) Wat is een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie?

Het is een schriftelijke wilsverklaring van een persoon die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wenst dat een arts euthanasie toepast volgens de voorwaarden bepaald in de wet. De arts moet vaststellen dat:
  1. de persoon lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door ongeval of ziekte;
  2. de persoon buiten bewustzijn is (dus geen bewust verzoek kan uiten);
  3. en dat deze toestand onomkeerbaar is volgens de huidige stand van de wetenschap.

 

Het gaat dus niet om een recht maar om een mogelijkheid waarbij een aantal strikte voorwaarden in acht moet worden genomen. De registratie van een wilsverklaring houdt dus niet automatisch in dat de euthanasie zal worden uitgevoerd. Een arts is bovendien niet verplicht euthanasie uit te voeren. Indien hij weigert, moet hij wel de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon hiervan tijdig op de hoogte brengen en de redenen hiervoor aangeven.

 

 

2) Wanneer zal de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie worden geraadpleegd?

 

De wilsverklaring treedt pas in werking ingeval de patiënt buiten bewustzijn en wilsonbekwaam is. Indien de patiënt bij bewustzijn en wilsbekwaam is op het moment dat er eventueel euthanasie zou kunnen worden toegepast, wordt er geen rekening gehouden met deze schriftelijke wilsverklaring.

 

 

3) Wie kan een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren?

 

Elke volwassenen of ontvoogde minderjarige die een identificatienummer in het Rijksregister bezit.

 

 

4) Waar moet de wilsverklaring worden geregistreerd?

 

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie moet gebeuren op basis van een verklaring op papier, dit document is te bekomen op de dienst burgerzaken in het  Stadhuis, Markt 34 - Bureel 4, en uitsluitend in de database van de FOD Volksgezondheid, via de Portaalsite van de Sociale Zekerheid. U kan ook de wilsverklaring afdrukken. 

 

 

5) Hoelang is een wilsverklaring geldig?

 

De verklaring is vijf jaar geldig vanaf de datum van de verklaring. Indien de ondergetekende wil dat zijn wilsverklaring geldig blijft dan moet hij er zelf op toezien dat  hij ze om de vijf jaar herbevestigt. Deze herbevestiging kan gebeuren volgens dezelfde modaliteiten als bij het opstellen van zijn oorspronkelijke wilsverklaring : een nieuwe verklaring op papier, en een nieuwe registratie bij het gemeente-/stadsbestuur.

 


6) Kan een wilsverklaring gewijzigd worden?


Een wilsverklaring kan te allen tijde worden herzien of ingetrokken. Met een herziening van wilsverklaring wordt bv. een verandering van vertrouwenspersoon bedoeld. De intrekking van de wilsverklaring heeft tot gevolg dat ze niet meer bestaat. Aan een herziening of intrekking zijn geen vormvereisten verbonden. Indien de betrokkene dat wenst kan hij wel een document volgens het model opstellen en dat bij het gemeente-/stadsbestuur laten registreren.


7) Wat moet er gedaan worden als de betrokkene lichamelijk onbekwaam is om zijn papieren verklaring op te stellen en te ondertekenen?

 
Indien de persoon die een wilsverklaring inzake euthanasie wil opstellen definitief in de lichamelijke onmogelijkheid verkeert om die wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen (vb. een persoon verlamd aan beide armen), dan kan zijn aangifte schriftelijk worden geacteerd door een volwassen persoon die geen enkel belang heeft bij het overlijden van de indiener, en dit in het bijzijn van twee getuigen waarvan minstens één geen enkel materieel belang heeft bij de betrokkene. Indien de aanvrager zich in deze situatie bevindt dan moeten er een aantal bijkomende gegevens in de wilsverklaring worden opgenomen. De reden waarom de aanvrager definitief in de fysieke onmogelijkheid verkeert om een wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen moet worden vermeld, en een medisch attest moet worden toegevoegd als bewijs. Bovendien moeten de naam, de voornaam en een aantal persoonlijke gegevens van de persoon die de wilsverklaring heeft opgesteld worden vermeld.
 
 

8) Aantal exemplaren en bewaring van de papieren wilsverklaring

 

Zodra de wilsverklaring is geregistreerd, moet het ontvangstbewijs worden afgeleverd samen met een kopie van de wilsverklaring, met de handtekening en de stempel van de stad. Het originele exemplaar van de verklaring moet naar de FOD Volksgezondheid worden gestuurd met het oog op archivering. Indien de betrokken persoon meerdere originelen wil opstellen dan moet de wilsverklaring vermelden hoeveel exemplaren op haar betrekking hebben, alsook de plaats waar die worden bewaard.

 

 

9) Mag een arts aangewezen worden als getuige of vertrouwenspersoon?

 

De behandelende geneesheer van de patiënt, de geraadpleegde arts en de leden van het zorgteam mogen niet als vertrouwenspersoon worden aangewezen. De behandelende geneesheer zou daarentegen wel getuige kunnen zijn omdat hij geen materieel belang heeft bij het overlijden van de indiener.
 
 

10) Hoe zijn de artsen op de hoogte van de geregistreerde wilsverklaringen?

 

De artsen hebben toegang tot de database waarin de wilsverklaringen inzake euthanasie zijn geregistreerd. 

 

 

11) Bestaat er een levenseindetestament waarin alle wilsbeschikkingen van een persoon kunnen worden opgenomen ?

 

Nee. De enige gereglementeerde materies die het voorwerp kunnen uitmaken van wilsverklaringen zijn de volgende :

 

De documenten 'wilsverklaring inzake euthanasie' liggen voor u ter beschikking op de dienst burgerzaken (stadhuis), Markt 34, 9900 Eeklo, bureel 4.

Voor een vlotte dienstverlening verzoeken wij jou om een afspraak te maken via e-mail of telefonisch 09 218 29 00. U kan ook de wilsverklaring afdrukken.

 

 

 

 

 

 

 


Zoeken