Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / welzijn / Lokaal Sociaal Beleid / reglement LSB_2018

reglement LSB_2018

Afbeelding 1


REGLEMENT VOOR SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN DE TOEGANKELIJKHEID TOT DE SOCIALE GRONDRECHTEN (LOKAAL SOCIAAL BELEID)

ARTIKEL 1

Dit reglement heeft als doelstelling het lokaal sociaal beleid in Eeklo te versterken door middel van financiële ondersteuning van initiatieven die de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten bevorderen.

De stuurgroep lokaal sociaal beleid (verder genoemd ‘de stuurgroep’) kan binnen de perken van de beschikbare kredieten ingeschreven in het gemeentebudget, projectsubsidies toekennen aan initiatieven die ten goede komen aan de inwoners van Eeklo.

Met een project wordt bedoeld: een in tijd beperkte werkformule die met een efficiënte inzet van mensen en middelen een welbepaald concreet doel probeert te bereiken.

Het project streeft naar een maximale samenwerking met voor het project belangrijke partners.

ARTIKEL 2

Met initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten worden bedoeld: initiatieven die zich situeren binnen:

 • de prioritaire doelstellingen van het strategisch meerjarenplan van het OCMW Eeklo met betrekking tot strategische beleidsdoelstelling 3, Realisatie van sociale grondrechten en/of

 • de prioritaire doelstellingen van het strategische meerjarenplan van Stad Eeklo met betrekking tot strategische beleidsdoelstelling 6, Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met de burger.


De Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid kan elk jaar prioritaire doelstellingen vastleggen. Bij de lancering van de projectoproep zal telkens vermeld worden welke prioritaire doelstellingen er voor het betreffende jaar werden vastgelegd.

Het initiatief stelt zich tot doel:

 • obstakels die de toegang tot de sociale grondrechten belemmeren, af te bouwen of weg te werken en/of

 • de competentie en vaardigheden van de beoogde doelgroep te versterken en/of

 • de draagkracht van de beoogde doelgroep te verhogen door het bieden van een luisterend oor, praktische hulp of ondersteuning en/of

 • het sociale netwerk rond de beoogde doelgroep te versterken

Het initiatief moet bovendien aan één of meerdere van de volgende criteriavoldoen:

 • aanboren van nieuwe publieksgroepen met aandacht voor sociale, culturele of generationele diversiteit

 • aandacht voor originaliteit, vernieuwing en overstijgen van de normale werking

 • (versterking van de) samenwerking met andere diensten, verenigingen of organisaties

 • aanwenden van creatieve methoden in de communicatie met het brede publiek

ARTIKEL 3

Om aanspraak te kunnen maken op een ondersteuning via dit reglement, moet de aanvrager:

 • een vereniging zonder winstoogmerk zijn (vzw) of

 • een samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen zijn of

 • een feitelijke vereniging zijn.

Voor de toepassing van dit reglement komen nietin aanmerking:

 • initiatieven die een duidelijke commerciële inslag of doelstelling hebben

Het initiatief waarvoor financiële steun wordt gevraagd moet op het grondgebied van Eeklo plaatsvinden.

ARTIKEL 4

Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie voor een initiatief, moet de aanvrager zich ertoe verbinden aan de volgende voorwaardente voldoen:

 • het bewijs kunnen leveren dat de subsidie is gebruikt voor het doel waarvoor ze is toegekend en in overeenstemming is met de ingediende projectaanvraag

 • de controle van de stuurgroep lokaal sociaal beleid inzake de activiteit en de boekhouding aanvaarden

 • halverwege het initiatief en aan het einde van het initiatief een inhoudelijk en financieel evaluatieverslag bezorgen aan de stuurgroep

 • in alle publicaties met betrekking tot het initiatief de ondersteuning door Stad en OCMW vermelden

 • zelf zorgen voor een cofinanciering van minstens 20%, waarbij deze cofinanciering niet afkomstig is van Stad Eeklo of OCMW Eeklo

ARTIKEL 5

De aanvrager moet binnen de 2 maand na verspreiding van de projectoproepeen schriftelijke aanvraag indienen bij de stuurgroep. De aanvraag dient te gebeuren via het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door de Stuurgroep.

De aanvraag wordt ondertekend door de persoon (personen) die bevoegd is (zijn) om de organisatie/het bestuur/het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen. In geval van een feitelijke vereniging, wordt de aanvraag ondertekend door minstens 3 vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers mogen geen bloed- of aanverwantschap hebben tot en met de 2degraad en mogen niet onder hetzelfde dak wonen.

Bij ontvangst wordt aan de aanvrager een bevestiging van ontvangst gestuurd. De Stuurgroep kan beslissen om de aanvrager de kans te bieden om het ingediende project op de stuurgroep toe te lichten.

ARTIKEL 6

Binnen de 2 maanden na de indiendatum beslist de stuurgroep over de subsidieaanvragen De aanvrager wordt per brief van de gemotiveerde beslissing op de hoogte gebracht.

Met het oog op de uitbetalingvan de subsidie, verstrekt de aanvrager zo snel mogelijk en uiterlijk twee maanden na afloop van het initiatief, het inhoudelijk en financieel evaluatieverslag, gestaafd met de nodige bewijsstukken aan de stuurgroep.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na het akkoord van de stuurgroep, ten laatste 2 maanden na ontvangst van het inhoudelijk en financieel verslag.

Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kan de stuurgroep de uitbetaling van een voorschot toestaan.

ARTIKEL 7

Indien het initiatief niet kan doorgaan of sinds de datum waarop de aanvraag werd ingediend grondig werd gewijzigd, moet de aanvrager dit onmiddellijk melden aan de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid. Ten onrechte uitgekeerde (voorschotten op) subsidies worden door de financieel beheerder teruggevorderd.

ARTIKEL 8

Dit reglement wordt van kracht vanaf 15 mei 2014.


Voor bijkomende info, aanvraagformulieren en het reglement, kan u steeds terecht bij

Koen Geirnaert

Zuidmoerstraat 136/6

9900 Eeklo

tel.: 09/218 17 03

contactpersoon: Koen Geirnaert

e-mail: lokaalsociaalbeleid@dezuidkaai.be

3Zoeken